Logo - Burns By Your Side Reading Dog Scheme
 

CYNLLUN DARLLEN A THERAPI

Mae cynllun Burns wrth Eich Ochr wedi'i anelu at blant a allai elwa o ddatblygu sgiliau darllen a chyfathrebu gwell.

Mae'r syniad sydd wedi'i brofi a'i gymeradwyo yn yr Unol Daleithiau yn helpu plant mewn amrywiaeth o leoliadau addysg i fagu hyder a chynyddu eu geirfa a'u rhuglder wrth ddarllen i gi. Gan ddefnyddio gwirfoddolwyr a hyfforddwyd yn arbennig a'u c?n cydymaith, daw yr anifeiliaid arbennig iawn hyn i'r ysgol i glywed y plant yn darllen. Mae'r cynllun hefyd yn cefnogi plant mewn unedau meithrin neu ddarpariaeth arbennig i'w helpu i deimlo'n fwy bodlon eu byd trwy ymweliad therapi.

GALL DARLLEN YNG NGHWMNI CI...

Ysgogi plentyn i ddarllen yn annibynnol

A GALL HELPU I...

Wella hunanhyder a hunan-barch

GALL CI CYDYMAITH...

Wella rhuglder darllen

NID YW CI YN BARNU A BYDD YN GWNEUD

I blentyn deimlo llai o straen a phryder

BUDDION Y CYNLLUN 'WRTH EICH OCHR'

DARLLEN I GI - PAM?

Gall dysgu darllen neu gyfathrebu yn gyffredinol godi ofn ar lawer o blant. Mae ymchwil wedi dangos y gall darllen i gi fel cyfaill leihau lefelau straen, cynyddu ymlacio a chynnig sefyllfa gyfforddus heb bwysau gan gyfoedion. Bydd hyn yn creu amgylchedd sy'n grymuso ac yn ysgogi plentyn. Mae ci yn wrandäwr cydymdeimladol ac nid yw'n barnu. 

BETH SY'N DIGWYDD MEWN SESIWN DDARLLEN NEU THERAPI?

Yn ddelfrydol ar lefel un ac un, bydd plentyn yn darllen neu'n cyfathrebu â chi cynllun Burns wrth Eich Ochr. Goruchwylir y ci trwy'r adeg gan drafodwr medrus, fydd yn symud unrhyw bwysau oddi ar y plentyn ac yn cynnig cefnogaeth addfwyn. Mae'r amgylchedd yn creu awyrgylch dawel ddifeirniadaeth lle bydd darllen ychwanegol neu ymarfer cyfathrebu yn datblygu geirfa a rhuglder. 

TIMAU GWIRFODDOL BURNS BY YOUR SIDE

Mae tîm gwirfoddol cynllun Burns wrth Eich Ochr yn cynnwys ci therapi wedi'i hyfforddi yn dda yn gweithio wrth ochr ei drafodwr. Mae'r anifeiliaid o natur dda ac mae lefelau eu hufudd-dod a'u hanian wedi'u hasesu'n drwyadl gan hyfforddwr ac asesydd c?n cymwysedig. Mae trafodwyr gwirfoddol wedi ymgymryd â'u hyfforddiant Diogelu Lefel 1 a gwiriad manylach DBS. Argymhellwn yr amgylchedd a'r arferion gwaith gorau posibl er lles y c?n ac mae rhai o'n trafodwyr gwirfoddol yn hyfforddwyr c?n arbenigol. Mae eraill yn yn unigolion ymrwymedig tu hwnt sy'n dymuno gwneud cyfraniad cadarnhaol i genhedlaeth y dyfodol.

DOD YN WIRFODDOLWR 'WRTH EICH OCHR'

Allech chi a'ch ci neilltuo ychydig oriau pob mis i ymweld ag ysgol leol i helpu i wella llythrennedd a hyder plant?

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr arbennig iawn ar gyfer y prosiect newydd gwych hwn.

Bydd cynllun ‘Wrth Eich Ochr’ Burns yn rhoi'r cyfle i chi a'ch ci ddod yn dîm gwirfoddol wedi'i hyfforddi. Gan weithio wrth ochr eich ci, byddwch yn ymweld ag ysgol leol am ychydig oriau pob mis.

Bydd y gwasanaeth gwerthfawr hwn yn helpu plant i ddarllen yn ogystal â magu hyder a lles gyda phlant sydd ag anghenion meithrin arbennig. Mae gofyn i chi fod dros 18 oed a bod gennych gi ufudd ac addfwyn sy'n ymddwyn yn dda, sydd dros 18 mis oed ac wedi byw gyda chi am flwyddyn o leiaf. Bydd hyfforddiant llawn ar eich cyfer chi a'ch ci, cefnogaeth barhaus a chostau teithio yn cael eu cynnig i dimau cymorth sy'n llwyddo yn y broses asesu.

BUDDION I WIRFODDOLWR

 • Y cyfle i fod yn un o'r gwirfoddolwyr cyntaf i dreialu cynllyn newydd Burns 'Wrth Eich Ochr', i helpu i wneud gwahaniaeth i fywydau plant ysgol a phlant dan anfantais yn Sir Benfro.
 • Mwynhau profiad gwerthfawr i chi a'ch ci a dysgu sgiliau newydd.
 • I wneud ffrindiau a chysylltiadau newydd a bod yn rhan o dîm gwaith agos fydd yn cyfarfod yn rheolaidd.
 • Iwnifform drwsiadus ddynodedig ar eich cyfer chi a'ch ci.
 • Ad-dalu costau teithio lleol ac ar gyfer dyddiau hyfforddiant a datblygu
 • Hyfforddiant llawn, polisïau gwirfoddolwyr, sicrwydd yswiriant a gwiriadau DBS.
 • Gwirfoddoli ar gyfer ymddiriedolaeth elusennol a sefydlwyd gan Burns Pet Nutrition.

SWYDDOGAETHAU A CHYFRIFOLDEBAU TÎM GWIRFODDOL BURNS 'WRTH EICH OCHR'

 • Helpu i ddatblygu a chynnal perthynas gyson gydag ysgol leol/ysgolion lleol yn eich ardal.
 • Ymweld yn gyson i ddarllen gyda phlant mewn amgylchedd dosbarth neu o fewn grwpiau meithrin i gynnig ymweliad therapi.
 • Sicrhau trwy'r adeg eich bod yn gweithio o fewn terfynau gweithdrefnau a pholisïau Burns 'Wrth Eich Ochr' gan ddiogelu lles plant.
 • Bod yn ymrwymedig i les eich ci a sicrhau bod eich anifail anwes yn hapus a chyfforddus bob amser.
 • Cynnig adborth am ddatblygiad y cynllun.
 • Gweithredu'n briodol o fewn amgylchedd ysgol.

PROSES YMGEISIO

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr arbennig iawn sy'n...

Gallu gwirfoddoli ychydig o amser pob wythnos neu bythefnos i ymweld ag ysgol neu uned feithrin arbennig yn Sir Benfro.

Caredig, yn gymeradwy ac yn mwynhau gweithio gyda phlant o bob gr?p oedran.

Gallu gwirfoddoli amser ychwanegol ar gyfer hyfforddiant, arolygaeth a sesiynau datblygu gr?p fydd yn digwydd trwy'r flwyddyn.

Gallu defnyddio cludiant dibynadwy i ymweld ag ysgol yn eich ardal ac ymweliadau achlysurol â phencadlys Burns yn Sir Gaerfyrddin am sesiynau hyfforddi a datblygu.

Meddu ar sgiliau cyfrifiadurol syml a'r gallu i gyfathrebu trwy e-bost.

Disgwylir lefelau penodol o ufudd-dod ac ymddygiad gan eich ci ond rhoddir hyfforddiant llawn.

1
Cyfarfod cychwynnol i wirfoddolwyr.
Os yw'r gwirfoddolwr a'i gi yn bodloni'r meini prawf cysylltir â hwy i fynychu gweithdy cychwynnol ym mhrif swyddfa Burns Pet Nutrition yng Nghydweli.
2
Diwrnod o Hyfforddiant Ymarferol
Cysylltir a thimau trafodwr gwirfoddol a chi a ddewisir i fynychu ddiwrnod o hyfforddiant ymarferol. Darperir asesiad theori byr i'r trafodwr ddarllen a dysgu.
3
Ardystio Terfynol
Asesiad un diwrnod a gweithdy fydd yn cynnwys cwestiynau o'r asesiad theori a'r diwrnod hyfforddiant ymarferol. Bydd dethol terfynol ac ardystio timau gwirfoddolwyr yn digwydd ar y diwrnod hwnnw.

YMGEISIO I FOD YN WIRFODDOLWR

Os hoffech ymgeisio am y prosiect 'Wrth Eich Ochr' llenwch y ffurflen gais hon> Ni allwn dderbyn ceisiadau gan bobl sy'n bwydo diet amrwd neu gynhyrch amrwd i’w
Mae un o bob chwe phlentyn yn ei chael hi'n anodd i ddarllen ac ysgrifennu ac mae gan 12 miliwn o oedolion lefelau llythrennedd plentyn 11 mlwydd oed. YMDDIRIEDOLAETH LLYTHRENNEDD 2013 – LOST FOR WORDS – POOR LITERACY THE HIDDEN ISSUE BEHIND CHILD POVERTY

YSGOLION

Os hoffech wybod rhagor am gynllun Burns ‘Wrth Eich Ochr’ neu gael cyfle i'ch ysgol weld y cynllun ar waith, byddem yn fodlon iawn ymweld â'ch ysgol a siarad â chi ynghylch sut gallwn ni helpu. Cysylltwch â Carol Lincoln ar carol@burnsbyyourside.org

Mae cynllun ‘Wrth Eich Ochr’ Burns yn un o gyfres o brosiectau sy'n cael eu datblygu er budd cymunedau trwy'rBurns Pet Nutrition Foundation ( Elusen Gofrestredig 1165392 ). Mae Burns Pet Nutrition yn gwmni Bwyd Anifeiliaid Anwes sydd ag enw da yn genedlaethol. Sefydlwyd Burns Pet Nutrition yn Sir Gaerfyrddin gan y milfeddyg John Burns yn 1993. Dysgwch ragor...